Ogólne warunki gwarancji jakości

1. Gwarant tj. TOPMET LIGHT Kłosowicz Wiśniewski i Wspólnik s.j. udziela gwarancji na przedmiot umowy przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty sprzedaży. Dłuższy niż wymieniony w zdaniu poprzedzającym okres gwarancyjny obowiązuje jedynie w przypadku wyraźnego oświadczenia TOPMET LIGHT w tym zakresie.

2. Gwarant zapewnia sprawność przedmiotu umowy oraz zachowywanie przez niego zadeklarowanych parametrów technicznych przez okres gwarancyjny.

3. Gwarant zobowiązuje się w ramach gwarancji do:

 • bezpłatnego usunięcia wad fizycznych  albo
 • dostarczenia wolnego od wad przedmiotu umowy albo
 • zwrotu zapłaconej ceny

4. Wybór realizacji obowiązków gwarancyjnych określonych w pkt 3 należy do Gwaranta. W szczególności Gwarant oświadcza, że zwróci Nabywcy cenę towaru, jeżeli jego naprawa lub wymiana wymagałaby nadmiernych kosztów bądź byłaby z innych powodów utrudniona albo niecelowa.

5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji,  powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy. Wyłączone z zakresu ochrony gwarancyjnej są:

 • uszkodzenia powstałe wskutek niezgodnego z instrukcją obsługi lub zasadami rozsądnej wiedzy technicznej:  użytkowania, przechowywania,  montażu lub demontażu, chyba że montaż lub demontaż dokonywany był przez Gwaranta
 • skutki normalnego zużycia
 • spadek strumienia świetlnego w lm (dotyczy taśm LED)
 • mechaniczne uszkodzenia
 • nieprawidłowe działanie powstałe wskutek okoliczności zewnętrznych, niezależnych od Gwaranta (np.: parametry sieci elektrycznej nabywcy, wystąpienie temperatury zagrażającej produktowi)
 • skutki wystąpienia siły wyższej

TOPMET LIGHT oświadcza, że oczekiwane przez Nabywcę wyższe parametry światła (w szczególności: w zakresie barwy, strumienia, powtarzalności barwy, współczynnik oddawania barw) niż zadeklarowane przez producenta, nie stanowią podstawy do rozpoczęcia procedury gwarancyjnej, jak również nie są równoznaczne z niezgodnością przedmiotu umowy z umową”.

6. Obsługa gwarancyjna  będzie świadczona przez Gwaranta w jego siedzibie  z możliwością naprawy u Nabywcy, jeżeli według rozeznania Gwaranta naprawa w siedzibie Gwaranta okaże się niemożliwa lub niecelowa bądź tak wyniknie z porozumienia stron.

7. Warunkiem realizacji obowiązków gwarancyjnych przez TOPMET LIGHT jest okazanie Gwarantowi reklamowanego towaru wraz z  nienaruszoną etykietą producenta oraz dowodu zakupu.

8. Gwarant poinformuje Nabywcę o decyzji w sprawie roszczenia gwarancyjnego i o wyborze realizacji jednego z obowiązków gwarancyjnych określonych w pkt 3 nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia i od dnia zwrotu wadliwego przedmiotu umowy. Gwarant zwróci również Nabywcy koszt transportu przedmiotu gwarancji, do wysokości kosztu najtańszego możliwego transportu wykonywanego przez wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty.

9. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy od dnia  jej wydania Gwarantowi do dnia jej odebrania przez Nabywcę ponosi Gwarant.

10. Wysyłka reklamowanego produktu do Gwaranta oraz samodzielny demontaż produktu przez Nabywcę przed uznaniem odpowiedzialności z tytułu gwarancji następuje na koszt i ryzyko Nabywcy.

11. Wyłączona zostaje do granic winy umyślnej odpowiedzialność odszkodowawcza Gwaranta. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy w szczególności jakichkolwiek strat pośrednich lub bezpośrednich pozostających w związku z wadami części zamiennych oraz utraty korzyści, które nabywca lub podmiot trzeci mógłby osiągnąć, gdyby Gwarant nie wydał nabywcy produktów obarczonych wadami.

12. Spory wynikające z niniejszej gwarancji rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Gwaranta.

13. Powyższa Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej­­. Dla usunięcia wszelkich wątpliwości Gwarant oświadcza, że gwarancja obowiązuje jedynie pomiędzy TOPMET LIGHT a bezpośrednim Nabywcą produktu, którego dotyczy gwarancja. W szczególności wyłącza się możliwość roszczeń gwarancyjnych dalszych (pośrednich) nabywców.

14. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających  z niezgodności dostarczonego przedmiotu umowy z umową.

Regulamin reklamacji dostaw dla Klienta

1. Reklamacje mogą dotyczyć następujących niezgodności: jakości towaru niespełniającej wymogów określonych europejskimi normami i aprobatami technicznymi, różnic wynikających z ilości towaru wskazanej na fakturze i dokumencie WZ oraz faktycznie dostarczonej, różnic co do rodzaju towaru wskazanego na fakturze i dokumencie WZ, a faktycznie dostarczonego oraz stanu opakowań.

Zamawiający ma obowiązek potwierdzenia dostawy oraz sprawdzenia jej niezwłocznie po otrzymaniu towaru. Wszelkie uszkodzenia oraz braki należy udokumentować w postaci protokołu, zdjęć lub przy odbiorze osobistym na dokumencie WZ.

Z towaru zakupionego w Topmet Light można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki/towaru. Jest to możliwe tylko, jeśli produkt nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony, posiada oryginalne opakowanie a kupujący posiada oryginał dokumentu zakupu. Chęć dokonania zwrotu należy zgłosić na reklamacje@topmet.pl .

Topmet Light nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i braki powstałe podczas rozładunku, podczas transportu dokonywanego na koszt i ryzyko Zamawiającego oraz wadliwego składowania towaru u Odbiorcy towaru.

2. Zamawiający zobowiązany jest starannie zbadać zawartość zamówienia w momencie wydania towaru i potwierdzić jego odbiór na dokumencie WZ wystawionym przez Topmet. Zamawiający powinien ustalić przy odbiorze ewentualne braki lub uszkodzenia towaru. O stwierdzonych brakach lub uszkodzeniach towaru Zamawiający powinien powiadomić Topmet niezwłocznie, czyli w dniu dostawy, nie później jednak niż w ciągu 7 najbliższych dni roboczych.

3. W przypadku braków lub uszkodzeń towaru powstałych w trakcie transportu, Zamawiający powinien przy odbiorze przesyłki sporządzić protokół szkodowy lub dokonać adnotacji na dokumencie WZ, w przeciwnym razie utraci on roszczenia odszkodowawcze względem przewoźnika lub firmy Topmet.

 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać wysłane drogą mailową i powinno zawierać:

 • Firmę/ osobę która zgłasza reklamację,
 • Nr dokumentu sprzedaży Fv/??/??, FvE/??/??,
 • Spis reklamowanych towarów zawierający rodzaj, ilość i powód reklamacji, (brak, uszkodzenia, towar inny niż zamawiany itp.),
 • Prawidłowo wypełniony protokół szkody (Wzór-Zdjęcie 1),
 • Dokumentacja fotograficzna ( w przypadku uszkodzeń mechanicznych),

5. Topmet Light zastrzega sobie prawo do rozpatrywania reklamacji w ciągu 14 dni roboczych.

( za wyjątkiem przypadków indywidualnych pisemnych  ustaleń pomiędzy klientem a firmą Tompet Light ).

6. Firma Topmet rozpatrywać będzie jedno jakościowe i ilościowe zgłoszenie reklamacyjne dotyczące jednego numeru dokumentu sprzedaży.

7.Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej.

Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia.

UWAGA! Wszelkie cechy nieoryginalnego opakowania np. Taśma klejąca przewoźnika oznaczać może potencjalne uszkodzenie przesyłki.

8. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne nie powstałe podczas transportu (brak widocznych uszkodzeń na paczce) będą rozpatrywane wyłącznie po przesłaniu do opiekuna klienta dokumentacji fotograficznej uszkodzonych towarów.

9. Firma Topmet Light zastrzega sobie prawo do odebrania uszkodzonych lub niekompletnych towarów jako warunek do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

10. Zgłoszenie reklamacji nie przerywa terminu płatności za reklamowany towar i nie zwalnia klienta przed obowiązkiem terminowej zapłaty.

11. Topmet nie ponosi odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu za uszkodzenia spowodowane przez Zamawiającego lub osoby trzecie oraz błędy projektowe i wykonawcze osób trzecich.

 

Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,

na okoliczność tego, że Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez TOPMET informujemy jak poniżej, mając na względzie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”):

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TOPMET LIGHT Kłosowicz Wiśniewski i Wspólnik s.j.

2.    Z Administratorem można się kontaktować:

 • pisemnie, na adres: 61-312 Poznań ul. Ostrowska 354
 • za pomocą poczty elektronicznej, na adres:  biuro@topmet.pl

3.    Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 • realizacji umów zawartych z naszymi kontrahentami i w związku z tymi umowami
 • w celach statystycznych
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

8.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Topmet Light, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, natomiast nie będą profilowane.

 

Prezes zarządu Topmet

 

european flag